Bệnh Oan Trái – Võ Hoàng YênỞ Chùa Tâm Tử (là chi nhánh của Chùa Liễu Quán); October 10, 2014: San Jose, CA (California)

Oan Trái là một loại bệnh. Oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết. Chỉ có phương pháp duy nhất, đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi.

“Những người ưa ăn thức ngon, hay sát hại chúng-sinh, không có từ-tâm, là từ trong kiếp chó sói, hùm beo, con chồn, chim ưng mà tới.”  
– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (trong Kinh Tội Phúc Báo Ứng)

Nếu xa lìa sát sanh thì được:
(1) Tất cả chúng sanh điều yêu kính
(2) Lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh
(3) Không bệnh/tật—thân thể thường được khỏe mạnh
(4) Được trường thọ
(5) Trừ sạch thối quen giận hờn
(6) Thường được chư Thiên hộ trợ—thường được an vui, không bị tổn hại 
(7) Ngủ ngon giấc và không chiêm bao dữ 
(8) Trừ hết các mối oán thù
(9) Không bị đọa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh)
(10) Sanh ra ở nơi nào thường ưa làm Phật sự và thường gặp Phật, Pháp, Tăng—mau thành Vô Thượng Giác  
– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo)

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *