[Science Careers 13] Psychologist – Teaching English and ScienceScience For KidsHelping Kids learning English, How do I start?Parents teach children English better than schools. You are the very best teacher for your children. Many parents send their child to school. They believe that school is a better education. This is a lie. School is a lie. In this Show, AJ tells you the hard truth about schools. He tells you why you must each your own children. AJ shares the ugly truth about schools and classes, and why they are no good for your kids. Parents teach your children. Teach them English. Teach them everything. You and only you can teach them best.

In a school, your child rarely gets individual attention. Rather, most time in school is wasted with “busy work”. Children waste time doing worksheets. Teachers focus more on discipline problems than on teaching. The methods used in schools are terrible and ineffective. As a result, school classes are mostly a waste of time.

At home, you will give your children individual attention. Because of this, they will learn much faster. They will improve faster. They will develop new skills. And they will enjoy learning more. School is a lie. Parents teach children better than schools. Parents teach English better, and they teach all other subjects better too.

STORY TODAYS

Psychologist
Psychology involves the study of the mind.
Experts who specialize in various forms of psychology are known as psychologists.
Most roles as a psychologist require a masters or doctoral degree.
Clinical and counseling psychologists often come to mind when thinking about psychologists but there are many other areas psychologists can work in.
Psychologists can specialize in a number of different fields, resulting in possible careers as a medical psychologist, behavioral psychologist, educational psychologist, health psychologist, forensic psychologist, social psychologist and more.
A job as a psychologist may involve observing patients, developing treatments, counseling groups and individuals, administering psychological tests, planning educational programs, writing reports and conducting research.Psychologists and psychiatrists have similar sounding names and both work to relieve depression and mental stress but there are important differences.
Psychiatrists are medical doctors and can prescribe medication as part of their treatments while psychologists primarily use counseling to aid their patients.
They also have different training and educational backgrounds.

Psychologist
Tâm lý học liên quan đến việc nghiên cứu trí óc .
Các chuyên gia chuyên về các hình thức tâm lý khác nhau được gọi là các nhà tâm lý học.
Các môn học quan trọng liên quan đến tâm lý bao gồm tiếng Anh, hóa học, sinh học, toán học và thống kê.
Các nhà tâm lý học thường có sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, hiểu biết sâu rộng về con người và các kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.
Hầu hết các vai trò như một nhà tâm lý học đòi hỏi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.
Khi nghĩ đến các nhà tâm lý học thì thường nghĩ đến các nhà tâm lý học lâm sàng và tư vấn nhưng có nhiều lĩnh vực khác mà các nhà tâm lý học có thể làm.
Các nhà tâm lý học có thể chuyên về một số lĩnh vực khác nhau, dẫn đến nghề nghiệp có thể như một nhà tâm lý y khoa, nhà tâm lý học hành vi, nhà tâm lý học sư phạm, nhà tâm lý học về sức khoẻ, nhà tâm lý học pháp y, nhà tâm lý xã hội và nhiều hơn nữa.
Công việc như một nhà tâm lý học có thể liên quan đến việc quan sát các bệnh nhân, phát triển các phương pháp điều trị, tư vấn các nhóm và các cá nhân, thực hiện các bài kiểm tra tâm lý, lập kế hoạch các chương trình giáo dục, viết các báo cáo và hướng dẫn nghiên cứu.
Các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần có tên nghe tương tự nhau và cả hai đều làm việc để giảm bớt chứng trầm cảm và căng thẳng tinh thần nhưng có những khác biệt quan trọng.
Các nhà tâm thần học là các bác sĩ y khoa và có thể kê toa thuốc như là một phần của các phương pháp điều trị của họ trong khi các nhà tâm lý học chủ yếu sử dụng tư vấn để hỗ trợ bệnh nhân của họ.
Họ còn có những nền tảng đào tạo và giáo dục khác nhau.

WATCH MORE STORIES FOR KIDS
[Science Kids 14] Archaeologist Learning English for Kids Career Facts Language Leads Love

[Science Kids 15] Career Fact Biologist Learning English For Kids Language Leads Love

[Science Kids 16] Career Fact Computer scientist Learning English Online Language Leads Love

[Science Kids 17] Career Fact Geneticist Learning English For Kids Language Leads Love

[Science Kids 18] Career Fact Marine Biologist Learning English For Kids Language Leads Love

Leanguage Leads Love
Join to our community for taking a lot of teaching english video
Facebook:
Google Plus:
Twitter:
Pinterest:
Youtube:
Website:

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *