Tăng 30 – 40% năng suất ớt vì biết điều đơn giản nàyThán thư là bệnh hại phổ biến trên ớt. Nếu đã trồng ớt thì ít nhất cũng gặp vài lần trong 1 vụ.
Quản lý bệnh này không khó, nhưng phải kiên trì đặc biệt trong mùa mưa.
Nguồn: Nguyễn Hữu Quyết điều tra tại Hải Dương

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *